Al Quran Isne Tumhar

Quranic Sms Messages

-

Al Quran Isne Tumhar

Al-Quran:
Isne Tumhare Lye Deen Ka Wohi Tariqa Muqarar Kia
Jiska Nuh Alaihi Salaam Ko Hukm Dya
Aur Jo Humney Aapki Taraf Wahi Kia
Aur Jiska Ibrahim Alaihi Salaam
Moosa Alaihi Salaam Aur Essa Alaihi Salaam
Ko Hukm Dya Tha Ke
"Deen Ko Qaem Rakho Aur Tafurqa Na Dalna"
Aap In Mushriqo Ko Jis Baat Ki Dawat Dete Hain
Wohi Inper Giran Guzarti Hai
Allah Jisey Chahta Hai Apne Lye Chun Leta Hai
Aur Isiko Rah Dikhata Hai Jo Iski Taraf Ruju Karaey


(Ash-Shura,V#13)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages