AlQuran Keh Dijiye Mere Rub Ki

Quranic Sms Messages

-

AlQuran Keh Dijiye Mere Rub Ki

Al-Quran:
Keh Dijiye "Mere Rub Ki Haraam Kerda Cheezain Ye Hain"
Be-Hayaae, Zaahir Ho Ya Khufya
Aur
Gunah Ke Kaam Aur Na Huq Ziadty Aur
Yeh Ke Tum Allah Ke Shareek Banaao
Jis Ke Liye Isney Koi Sanad Nahi Utaari
Aur Tum Allah Ke Zimmeh Aise Baatain
Lagatey Ho Jo Tum Nahi Jaantey


(Surah Al-Araaf, Ayat 33)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages