Abu Huraira Raziallah Anhu Se

Quranic Sms Messages

-

Abu Huraira Raziallah Anhu Se

Abu Huraira Raziallah Anhu Se Rivayat Hai Ke
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ne Fermaya:
Koi Shaks Yun Na Kahai," Mera Banda" Aur " Meri Bandi"
Bulkey Yun Kehna Chaiye
Mera Ghulaam,
Mera Khadim,
Meri Khadima.
(Bukhari, Muslim)


Banda Bandagi Se Nikla Hai, Aur Bandagi Sirf Allah Ki
Kejaati Hai


Al-Quran:
Aur Main Ne Jino Aur Insaano Ko
Mehez Is Liye Paida Kia Hai Woh Sirf
Meri Bandagi Karain
(Surah Zariat , Ayat56)

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Quranic Sms Messages