Ya Allah Is Chand Ko Hum Per B

12 Rabi Ul Awal Sms

-

Ya Allah Is Chand Ko Hum Per B

Ya Allah
Is Chand Ko Hum Per Barkat Ke Sath
Aur
Emaan O Salamti Aur
Islam Aur
Is Cheez Ki Toufeeq Ke Sath Nikal
Jis Se Tu Razi Hota Hai
Aur
Pasand Farmata Hai


Ae Pehli Raat Ke Chand


Mera Aur Tera Rab
Allah Az-O-Jal Hai

Posted on : [27/04/2011]
Posted by : Ayesha Noman
Mobile # : +92300412200
More Messages by Sender : Click Here

Send to mobile phone as SMSSend to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar 12 Rabi ul Awal Sms