DuaAye Mlik Zmn 0 As

Ramadan SMS

-

DuaAye Mlik Zmn 0 As


Dua

Aye Mààlik-é-Zémén-0-Aàsmà

Aye
Khàlik-é-Qàinàt

Sùràh Réhmàn K Sàdqé
Sùràh Fàtihà K Sàdqé
Ayàt-è-Kàrémà K Sàdqé
Hàméshà Méhföz Ràkhñà
Bé-Röz-Gàri Sè
Tàngdàsti Sé
Aàzmàish Sé
Rizq Ki Kàmi Sè
Rùswài Sé
Qàrz Sè
Màrz Sé
Jàhànùm Sé
Hisàb Kitàb Sè
Aùlàd K Dùkh Sè
Wàlidàin Ki
NàFàrmàni Sè
Dén Ki Dori Sé
Amànàt Mè Khàyànt Sé
or
NàGàhàni Màut Sè,BilKhsos Is Ko Jo Is SMS Ko Prh Rhà H Or Jis Ne Is Duà Ko Agy Pohnchaya
AAMINPosted on : [14/03/2011]
Posted by : Jawad Mughal
Mobile # : +923214172683
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Ramadan SMS