Mrnng S DBst TmE 2 G

Good Morning

-

Mrnng s dBst TmE 2 G


Mö
Ã.¡ng Ã.¡s Dè

Bèst TÃ.¡mE 2 GrEet

SPECIAL PEOPLE

cöz

Thé RèmäÃ.¡nÃ.¡ng Höùrs

Söön WÃ.¡ll B BUSY..

sö

Lèt Mè Säy Hello,

Täkè Cärè

&

Keep On SmÃ.¡lÃ.¡ng..

GÃâ€.Ãâ€.D MØRÑÃ.¡Ã‘G



Posted on : [14/03/2011]
Posted by : Jawad Mughal
Mobile # : +923214172683
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Good Morning