Thr TcsFr Gttg Ccss Pc Y Wllmh

Season Sms

-

Thr tcsFr Gttg ccss Pc y Wllmh


Thrèé $èñtéñcès För GèttÃ.¡Ã±g $üccèss & Pèäcé ßy WÃ.¡llÃ.¡Ã¤m $häkès Péärè..

1-Kñöw Mörè Thäñ Ãâ€.thèrs..

2-Wörk Möré Thäñ Ãâ€.thèrs..

3-Expéct Lèss Thäñ Ãâ€.thèrs...!Posted on : [14/03/2011]
Posted by : Jawad Mughal
Mobile # : +923214172683
More Messages by Sender : Click Here

Send to email Address

Get Latest SMS in your email address :


Similar Season Sms